Scholarship

छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी :-

क्र.

सत्र

पोस्ट मेट्रिक

 

 

बी.पी.एल.

ओ.बी.सी.

एस.सी.

एस.टी.

छात्र संख्या

राशि

1.

2016-17

316

51

29

Nill

राशि

653406

220058

117404

2.

2017-18

469

76

20राशि

985571

297288

75323

Nill

3.

2018-19

539

77

26राशि

1103376

307450

99167

Nill

4.

2019-20

601

93

44राशि

1246071

398926

172540

Nill

5.

2020-21

736

88

68


                                                                                                        

राशि

 2084240

Nill


If you Have Any Questions Call Us On +91 9575738286